Thông tin điều hành bộ

Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

( 14/12/2023)

Thực hiện quy định của Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2132/QĐ-BTP về việc công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022.

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư mới quy định một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

( 26/03/2019)

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp).

Đánh giá tình hình sử dụng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng số liệu thống kê ngành Tư pháp

( 22/01/2018)

Để đánh giá toàn diện tình hình sử dụng và thu thập số liệu thống kê theo Thông Tư 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê ngành Tư pháp và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn chế độ báo cáo thống kê của Ngành, Cục Kế hoạch - Tài chính đề nghị các đơn vị có liên quan đánh giá một số nội dung về tình hình sử dụng số liệu thống kê thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị theo mẫu trong công văn đính kèm dưới đây. Văn bản đánh giá nội dung đề nghị gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính trước ngày 29/1/2018, bản điện tử gửi đến hòm thư thongketuphap@moj.gov.vn

Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường QLNN về chất lượng thống kê đến năm 2030

( 25/09/2017)

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long ngày 05/9/2017 tại Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành rà soát, xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án nói trên. Để việc xây dựng Kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tư pháp, Cục Kế hoạch - Tài chính xin gửi Quý cơ quan, đơn vị Dự thảo Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan để nghiên cứu, cho ý kiến. Văn bản góp ý gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính chậm nhất ngày 27/9/2017 để Cục kịp tiếp thu, tổng hợp hoàn thiện Dự thảo. Mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./. (Tài liệu có liên quan được đăng tại Mục Chỉ đạo điều hành, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và chuyên trang Công tác thống kê của Bộ, cụ thể: - Dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Ngành Tư pháp; - Quyết định 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; - Công văn 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương).

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

( 05/10/2016)

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, quy định của Luật Thống kê 2015, các văn bản QPPL hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thống kê 2015 và căn cứ vào Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp. Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo, Bộ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo. Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết xin liên hệ số điện thoại 04.62739546 - 04.62739554 (Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp). Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư nói trên”. Tài liệu đính kèm gồm: - Công văn số 3257/BTP-KHTC ngày 22/9/2016 của Bộ Tư pháp gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Dự thảo Thông tư; - Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp; - Dự thảo Danh mục chi tiết Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp (Phụ luc I) - Dự thảo Nội dung chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp (Phụ lục II); - Tài liệu thuyết minh Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp).

Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo Danh mục chi tiết Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp

( 26/09/2016)

Công văn góp ý xin gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính trước 16h30 ngày 30/8/2016

Góp ý dự thảo biểu tổng hợp số liệu thống kê công tác tư pháp kỳ báo cáo chính thức năm 2014

( 12/05/2015)

Để thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp của các Bộ, ngành và Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước (phần thuộc về trách nhiệm của Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổng hợp 41 biểu số liệu thống kê về các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của ngành Tư pháp thuộc kỳ báo cáo chính thức năm 2014  theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp. Dự thảo các Biểu tổng hợp số liệu thống kê này hiện được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://www.moj.gov.vn (mục Chỉ đạo, điều hành).