Thông tin điều hành bộ

Công văn đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ sơ kết năm 2015

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê về Vụ KHTC để tổng hợp số liệu phục vụ sơ kết, tổng kết công tác tư pháp năm, thời hạn gửi báo cáo đối với kỳ báo cáo sáu tháng chậm nhất là ngày 02/6/2015, riêng Cục kiểm soát thủ tục hành chính gửi chậm nhất là ngày 14/6/2015, nhưng đến thời điểm hiện tại (19/6/2015) Vụ Kế hoạch – Tài chính chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ  các đơn vị thuộc Bộ.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 theo yêu cầu của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi  nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP, gửi về Vụ Kế hoạch –Tài chính chậm nhất là 16giờ 00 ngày 23 tháng 6 năm 2015 để Vụ kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ sơ kết công tác tư pháp năm 2015 (Chi tiết liên hệ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính; điện thoại: 04.62739546).

Gửi kèm Công văn này  Danh mục các biểu mẫu thống kê thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ( Phụ lục số 01).