Thông tin điều hành bộ

Bộ Tư pháp công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022

Thực hiện quy định của Luật Thống kê năm 2015, Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp, ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2132/QĐ-BTP về việc công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2022.

      Quyết định số 2132/QĐ-BTP công bố, phổ biến các thông tin thống kê năm 2022 thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp và phổ biến các thông tin thống kê năm 2022 trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm thu thập của Bộ Tư pháp, đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định.
     Số liệu để công bố, phổ biến thông tin thống kê được thu thập theo chế độ báo thống kê ngành Tư pháp và số liệu khai thác từ hồ sơ quản lý hành chính của Bộ Tư pháp. Việc công bố, phổ biến thông tin thống kê là hoạt động thường niên của Bộ Tư pháp nhằm cung cấp thông tin, số liệu để các cơ quan, đơn vị có thể khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đây cũng là nhiệm vụ cần triển khai hằng năm thuộc nhóm nhiệm vụ phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045.
Thu Huyền