Thông tin điều hành bộ

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư mới quy định một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Ngày 20/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp (thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/03/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp).

Thông tư số 03/2019/TT-BTP gồm 05 chương, 20 điều, kèm theo 04 Phụ lục và 70 biểu mẫu báo cáo thống kê trong 21 lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
Thông tư số 03/2019/TT-BTP có một số điểm mới so với Thông tư số 04/2016/TT-BTP như sau:
- Về phạm vi điều chỉnh: Bổ sung các lĩnh vực chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải thương mại và quản lý thanh lý tài sản.
- Về đối tượng áp dụng: Bổ sung các tổ chức hòa giải thương mại, quản lý thanh lý tài sản và Hòa giải viên thương mại vụ việc, Quản tài viên đăng ký hành nghề cá nhân do bổ sung các lĩnh vực tương ứng trong phạm vi điều chỉnh. Và bổ sung nhóm đối tượng “các doanh nghiệp nhà nước” trong lĩnh vực pháp chế để đảm bảo thu thập đủ thông tin thống kê (trước đây Bộ thường có công văn yêu cầu nhóm đối tượng này báo cáo riêng).
- Về ước tính số liệu thống kê: Thông tư mới thay đổi quy định về việc ước tính số liệu. Trong các kỳ báo cáo gửi về Bộ, các đơn vị báo cáo chỉ báo cáo số liệu thực tế, không phải báo cáo số liệu ước tính. Các đơn vị báo cáo tự ước tính để phục vụ quản lý nội bộ. Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp chủ động ước tính trên phạm vi cả nước.
- Về thời hạn nhận báo cáo: các kỳ báo cáo 6 tháng phục vụ sơ kết và báo cáo năm phục vụ tổng kết được giữ nguyên thời hạn như Thông tư số 04/2016/TT-BTP. Riêng kỳ báo cáo năm chính thức có 05 nhóm đơn vị có thay đổi về thời hạn (duy nhất UBND cấp xã giữ nguyên thời hạn), trong đó kỳ báo cáo năm chính thức thời hạn Bộ Tư pháp nhận báo cáo của Sở Tư pháp là 20/02 hàng năm để kịp thời tổng hợp số liệu phục vụ phổ biến thông tin thống kê, báo cáo chỉ tiêu thống kê quốc gia và các báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực hàng năm phục vụ Chính phủ và các cơ quan có liên quan.
- Về biểu mẫu thống kê: Hệ thống biểu mẫu thống kê định kỳ kèm theo Thông tư mới có 70 biểu mẫu, giảm 9 biểu và giảm 20% số cột so với 79 biểu mẫu thống kê được ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BTP.
Thông tư số 03/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019.
Diệu Thúy