Thông tin điều hành bộ

Góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường QLNN về chất lượng thống kê đến năm 2030

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long ngày 05/9/2017 tại Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành rà soát, xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án nói trên. Để việc xây dựng Kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tư pháp, Cục Kế hoạch - Tài chính xin gửi Quý cơ quan, đơn vị Dự thảo Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan để nghiên cứu, cho ý kiến. Văn bản góp ý gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính chậm nhất ngày 27/9/2017 để Cục kịp tiếp thu, tổng hợp hoàn thiện Dự thảo. Mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./. (Tài liệu có liên quan được đăng tại Mục Chỉ đạo điều hành, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và chuyên trang Công tác thống kê của Bộ, cụ thể: - Dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Ngành Tư pháp; - Quyết định 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; - Công văn 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương).

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Thành Long ngày 05/9/2017 tại Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành rà soát, xây dựng Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Đề án nói trên.
Để việc xây dựng Kế hoạch sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành Tư pháp, Cục Kế hoạch - Tài chính xin gửi Quý cơ quan, đơn vị Dự thảo Kế hoạch và các văn bản khác có liên quan để nghiên cứu, cho ý kiến.
Văn bản góp ý gửi về Cục Kế hoạch - Tài chính chậm nhất ngày 27/9/2017 để Cục kịp tiếp thu, tổng hợp hoàn thiện Dự thảo.
 Mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.
(Tài liệu có liên quan được đăng tại Mục Chỉ đạo điều hành, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và chuyên trang Công tác thống kê của Bộ, cụ thể:
- Dự thảo Quyết định và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 của Ngành Tư pháp; 
- Quyết định 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; 
- Công văn 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 về việc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương).