Thông tin điều hành bộ

Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016

Để phù hợp với quy định của pháp luật và đồng thời đảm bảo tổng hợp số liệu thống kê kịp thời phục vụ hoạt động sơ kết công tác Tư pháp sáu tháng đầu năm 2016, Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện báo cáo số liệu thống kê sáu tháng đầu năm 2016 theo các lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 như sau: (xem chi tiết tại file đính kèm)