Thông tin điều hành bộ

Công văn đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê chính thức năm 2015

Thực hiện quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành và Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tư pháp khẩn trương lập báo cáo thống kê chính thức năm 2015 gửi về Bộ Tư pháp theo đúng quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 20/2013/TT-BTP. Theo đó, thời hạn chốt số liệu báo cáo thống kê chính thức năm 2015 được tính từ  01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2015. Cụ thể như sau:
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thực hiện báo cáo thống kê theo các biểu mẫu nêu tại Danh mục thuộc Phụ lục số I và Mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Công văn này, gồm:
+ 11 biểu báo cáo áp dụng đối với tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện (trong đó 01 biểu áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg và 10 biểu áp dụng theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP). Riêng các cơ quan: Bộ Giao thông Vận tải thực hiện 12 biểu (01 biểu áp dụng riêng) và Bộ Ngoại giao thực hiện 15 biểu (04 biểu áp dụng riêng).
+ Các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 04 biểu theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP.
2. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, Sở Tư pháp
Thực hiện tổng cộng 33 biểu thống kê gồm:
- 32 biểu thống kê thuộc lĩnh vực xây dựng, ban hành văn bản QPPL, kiểm tra văn bản; phổ biến GDPL, hộ tịch,… tại  Danh mục thuộc Phụ lục số III và Mẫu tại Phụ lục số II kèm theo Công văn này.
-  Riêng biểu mẫu báo cáo thống kê lĩnh vực chứng thực: để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, các văn bản có liên quan), Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời thực hiện báo cáo thống kê về chứng thực theo nội dung các biểu mẫu số 17aM, 17bM và 17cM (nội dung chi tiết tại Phụ lục số IV kèm theo Công văn này). Các biểu nói trên thay cho biểu mẫu số 17a, 17b, 17c ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.
Lưu ý: thống kê về Bồi thường nhà nước thực hiện báo cáo theo Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
Đối với các biểu mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP đề nghị các đơn vị tải từ mục Văn bản pháp luật chuyên ngành trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn).
Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 20/2013/TT-BTP gửi về Bộ Tư pháp để Bộ kịp thời tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2015.
Thời hạn gửi báo cáo thống kê chính thức năm 2015 bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) chậm nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2016 (đồng thời gửi file điện tử tới địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, chi tiết liên hệ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp; điện thoại: 04.62739546)./.