Thông tin điều hành bộ

Tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê theo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015

Triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phổ biến thông tin thống kê và thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BTP ngày 20/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Tư pháp, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng dự thảo tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2015 của Bộ Tư pháp theo Lịch phổ biến thông tin thống kê nói trên.