Thông tin điều hành bộ

Công văn về việc đôn đốc thực hiện báo cáo thống kê kỳ tổng kết năm 2015

Nội dung đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện báo cáo thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp đã được nêu chung trong Công văn của Bộ số 3940/BTP-VP ngày 27/10/2015 của Bộ Tư pháp gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc báo cáo công tác tư pháp năm 2015, giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2016 và giai đoạn 2016-2020”, nhưng đến thời điểm hiện tại (07/12/2015) Vụ Kế hoạch – Tài chính vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào bằng văn bản từ các đơn vị thuộc Bộ.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo tổng kết năm 2015 theo yêu cầu của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP, gửi văn bản kèm file điện tử về Vụ Kế hoạch –Tài chính chậm nhất là 10giờ 30ph ngày 09 tháng 12 năm 2015 (Thứ Tư) để Vụ kịp thời tổng hợp số liệu thống kê phục vụ tổng kết công tác tư pháp năm 2015 (Chi tiết liên hệ: Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính; điện thoại: 04.62739546).

Riêng báo cáo trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính, theo Thông tư 20/2013/TT-BTP Cục kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm gửi chậm nhất là ngày 14/12/2015. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương  của Lãnh đạo Bộ về việc  dự kiến tổ chức tổng kết Ngành  2015 sớm hơn mọi năm, đề nghị Cục khẩn trưởng gửi báo cáo về Vụ Kế hoạch –Tài chính trước 11/12/2015 để Vụ Kế hoạch – Tài chính kịp thời tổng hợp số liệu phục vụ Tổng kết Ngành.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị.

Kèm theo Phụ lục biểu mẫu thống kê thuộc trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ)./.