Thông tin điều hành bộ

Lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc về việc giao Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì tham gia ý kiến về sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (theo đề nghị tại Công văn số 1174/BKHĐT-PPCĐ ngày 08/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), sau khi nghiên cứu chúng tôi nhận thấy danh mục và nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) có liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ. Để việc tham gia ý kiến sửa đổi Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được toàn diện, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu và có văn bản phối hợp tham gia ý kiến.

Ý kiến tham gia của đơn vị xin gửi về Vụ Kế hoạch – Tài chính (Phòng Thống kê) trước ngày 12/01/2017 (kèm theo file điện tử đến địa chỉ: thongketuphap@moj.gov.vn, điện thoại liên lạc: 04. 62739546 để Vụ kịp tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.