Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 19
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001406 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001052 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001050 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001044 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.001035 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001019 Thủ tục chứng thực di chúc Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001016 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001009 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Chứng thực

2.001008 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000992 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000988 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000975 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch không phải viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự Bộ Tư pháp

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000942 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000927 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

2.000913 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Chứng thực