Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002189 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.001023 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Hộ tịch

2.000986 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Cơ quan công an đăng ký

Hộ tịch

2.000806 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000779 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000756 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000748 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000635 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bộ Tài chính

Hộ tịch

2.000554 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000547 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000528 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000522 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000513 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

2.000497 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

1.005461 Đăng ký lại khai tử Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hộ tịch