Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 6
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001417 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp

2.000512 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Lý lịch tư pháp

2.000505 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp

2.000488 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp

2.000467 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Lý lịch tư pháp

2.000448 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Lý lịch tư pháp