Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 11
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002080 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001457 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.001449 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000979 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000950 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000424 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000373 Thủ tục công nhận hòa giải viên Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000350 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

2.000333 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phổ biến giáo dục pháp luật

1.002211 Thủ tục bầu hòa giải viên (cấp xã) Bộ Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

Phổ biến giáo dục pháp luật