Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 33
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.001929 Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu biển Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.001543 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu biển đã đăng ký Bộ Tư pháp

Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực

Đăng ký biện pháp bảo đảm

2.000801 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004773 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004752 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004641 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004633 Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004615 Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản là động sản khác Bộ Tư pháp

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004583 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.004550 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003972 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003923 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003872 Cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tàu bay Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003862 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Bộ Tư pháp

Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký biện pháp bảo đảm

1.003809 Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay Bộ Tư pháp

Cục Hàng không Việt Nam

Đăng ký biện pháp bảo đảm