Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 38
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000885 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000854 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000851 Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000849 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

2.000810 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp luật sư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, h, i khoản 1 Điều 18 của Luật luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.008709 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính

Luật sư

1.008628 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.008624 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.008614 Thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002943 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Cơ quan thuế

Luật sư

1.002911 Cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002697 Gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002676 Thành lập cơ sở đào tạo nghề luật sư của Liên đoàn luật sư Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002649 Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư

1.002637 Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Luật sư