Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 20
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000576 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)-cấp Trung ương Bộ Tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thi hành án dân sự

1.003201 Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003091 Quyết định thi hành án theo yêu cầu (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.003009 Nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002976 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1) - cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002964 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 2)-cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002548 Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002529 Giải quyết tố cáo về THADS (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002520 Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002477 Xác nhận kết quả thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002388 Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002320 Quyết định thi hành án theo yêu cầu (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002284 Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế THA (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002270 Xác nhận kết quả thi hành án (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

Phòng thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự

1.002260 Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự