Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 16
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.002052 Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.002047 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.001716 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

2.000515 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.009284 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) Bộ Tư pháp

Quốc hội

Hòa giải thương mại

1.009283 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chứ... Bộ Tư pháp

Quốc hội

Hòa giải thương mại

1.008916 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Quốc hội

Hòa giải thương mại

1.008915 Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở ... Bộ Tư pháp

Quốc hội

Hòa giải thương mại

1.008914 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008913 Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươ... Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008912 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc Tổ chứ... Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008911 Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008910 Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước... Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008909 Bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại

1.008908 Cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Hòa giải thương mại