Long An: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp cấp huyện năm 2024

26/01/2024
Long An: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp cấp huyện năm 2024
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp đối với tư pháp cấp huyện năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác đối với tư pháp cấp huyện năm 2024 trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 26/01/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp cấp huyện năm 2024. Chủ trì Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Sở; Lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.
Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn (đánh giá kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp cấp huyện trong năm 2023); đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác tư pháp cấp huyện trong năm 2024.
Công tác tư pháp tỉnh Long An trong năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và với sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành từ tỉnh đến cơ sở với kết quả được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tục đánh giá xếp loại là đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và xếp hạng thứ 04/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Qua đó đóng góp quan trọng vào thành tựu của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chung của tỉnh. Nổi bật là công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; công tác tham mưu, giúp UBND cùng cấp tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án có vướng mắc kéo dài; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;…
 

Năm 2024 được xác định là năm quan trọng, năm bản lề để tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; do đó, cần phải nêu cao quyết tâm chính trị, cả trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024, Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung quán triệt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:
Một là, tiếp tục đổi mới phương thức, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ mang tính đột phá, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.
Hai là, tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chủ động, thường xuyên thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ba là, chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; thực hiện đồng bộ, có hệ thống các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp, nhất là các phần mềm ứng dụng chuyên ngành.
Bốn là, chủ động phối hợp với các ngành, cơ quan và cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành.
Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động, thực hiện các phong trào thi đua; có hình thức phù hợp để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chia sẻ, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, của địa phương, của đất nước.
Sáu là, tăng cường đoàn kết, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa đạo đức công vụ; phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm.
 

Nhân dịp này Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho 10 tập thể 20 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An