Bình Định: Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và triển khai công tác Tư pháp năm 2024

16/01/2024
Bình Định: Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và triển khai công tác Tư pháp năm 2024
Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới; ngành Tư pháp tỉnh đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trên tất cả các lĩnh vực. Sở Tư pháp đã bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tư pháp. Ngay từ đầu năm 2023, chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của Ngành. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra VBQPPL thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác PBGDPL đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác TGPL triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ; công nghệ thông tin phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu về một số nội dung có liên quan, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành Tư pháp của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Để đạt được mục tiêu chung của tỉnh năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu ngành Tư pháp của tỉnh phải chủ động khắc phục những hạn chế, tồn tại; tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”. Đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống; tăng cường giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, dễ nghe, dễ hiểu, dễ thấm. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ là người gác cổng về các vấn đề pháp lý cho toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà;
Thứ hai, tiếp tục tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành Tư pháp. Thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 
Thứ ba, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…
Thứ tư, Đối với công tác xây dựng ngành, cần có giải pháp để cán bộ trong ngành yên tâm công tác, giữ được niềm tin với công việc, gắn bó với ngành. Để làm được điều này, trước hết, các đồng chí lãnh đạo phải nêu cao ý thức gương mẫu và tạo được nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Bình Định trong sạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh.
Nhân dịp này, Sở Tư pháp đón nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp.
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (trái) trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Bình Định, là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023


 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (phải) trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 
 
Hội nghị cũng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp của tỉnh năm 2023./.