Bắc Giang: Triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2024

11/01/2024
Bắc Giang: Triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2024
Chiều 08/01, Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2024. Đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chủ trì có đồng chí Đỗ Thị Việt Hà – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở tư pháp; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành là Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố là Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng các cơ quan báo, đài địa phương.
Năm 2023, các mặt công tác tư pháp đã được UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Về việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); UBND và HĐND các cấp ban hành 89 văn bản QPPL, trong đó có 16 Nghị quyết của HĐND tỉnh; tự kiểm tra 110 văn bản QPPL do UBND các cấp ban hành; rà soát 395 văn bản QPPL; qua đó kiến nghị hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế 12 văn bản đảm bảo đúng quy định.
 

Việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với 4 lĩnh vực: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính; quản lý viên chức; lĩnh vực giá; Luật Việc làm; các mặt công tác PBGDPL; quản lý xử lý vi phạm hành chính; quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, đấu giá, luật sư; các lĩnh vực hành chính tư pháp, trợ giúp pháp lý… luôn được triển khai đồng bộ, giúp UBND tỉnh đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực này. Đặc biệt, Tư pháp có vai trò quan trọng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Đề án số 06/CP. Đến nay, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc số hóa Sổ hộ tịch - thông tin đầu vào quan trọng cho Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
Về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, công tác PBGDPL cơ bản bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Toàn tỉnh tổ chức 3.349 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho 419.013 lượt người tham gia; tổ chức 42 đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Các tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.312 vụ việc, hòa giải thành 1.117 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 85,1%. Thực hiện hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các hoạt động PBGDPL được tăng cường; nhiều chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành được ban hành và triển khai. Các mô hình, cách làm mới trong công tác PBGDPL được xây dựng và đưa vào thực hiện, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật của Nhân dân; các phát sinh mâu thuẫn, khiếu kiện được tập trung giải quyết từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp xảy ra.
 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, tuyên truyền, PBGDPL trong năm qua, đồng thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã nghe các kiến nghị, đề xuất của các đại biểu nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, tuyên truyền, PBGDPL tại các địa phương.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị năm 2024, ngành Tư pháp tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn trên các mặt công tác tư pháp; tích cực cùng hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Bám sát, phục vụ có hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục nêu cao và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và tích cực trong tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp đạt hiệu quả cao.
Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định văn bản QPPL, tăng cường rà soát, kiểm tra VBQPPL để kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các văn bản trái quy định. Triển khai các Luật, Nghị định và chính sách mới cụ thể, rõ ràng, tránh triển khai chung chung, hình thức. Tăng cường quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chú trọng kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; kịp thời xử lý nghiêm vi phạm và đề xuất giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhạy cảm, phức tạp; chủ động rà soát vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật về công chứng, luật sư, đấu giá... để tham mưu biện pháp, kịp thời tháo gỡ.
Tích cực, chủ động, tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp với cơ quan, địa phương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Đối với Hội đồng phối hợp PBGDPL, đồng chí đề nghị thành viên, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố tiếp tục bám sát sự kiện chính trị, pháp lý, nhiệm vụ của công tác PBGDPL theo kế hoạch và định hướng hàng quý của Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của công tác PBGDPL. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, lấy người dân làm trung tâm để tuyên truyền, PBGDPL đảm bảo phù hợp với tính chất hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định lực lượng cán bộ, công chức làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động để Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Đối với 07 Luật, 02 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định danh mục nghị quyết của HĐND cấp tỉnh; trình Chủ tịch UBND tỉnh danh mục quyết định của UBND quy định chi tiết các nội dung được luật giao. Các sở, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức nghiên cứu, rà soát đề xuất, tham mưu xây dựng, ban hành văn bản QPPL để triển khai thi hành bảo đảm chất lượng, tiến độ, để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các luật.
 Cũng tại hội nghị, 34 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” của Bộ Tư pháp; 06 tập thể, 49 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp./.
                                                                                                       T.H