Yên Bái: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

22/01/2024
Yên Bái: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Chiều ngày 19/01/2024, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại điện lãnh đạo và cán bộ pháp chế một số sở, ngành; lãnh đạo phòng Tư pháp cấp huyện; các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp và đại diện các cá nhân, tập thể được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng năm 2023 cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và chương trình kế hoạch công tác tư pháp năm 2024. Theo đó, năm 2023, các cơ quan Tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực Tư pháp, do đó các mặt công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực: Công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường đã góp phần đảm bảo cho hoạt động được thông suốt và đạt hiệu quả. Công tác thẩm định dự thảo văn bản được đề cao, trong năm Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 86 dự thảo, 35 đề nghị xây dựng Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND tỉnh, thầm định hơn 50 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật… các văn bản đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, các ý kiến thẩm định đều được các cơ quan xây dựng dự thảo tiếp thu. Hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản tiến hành thường xuyên, qua đó kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản không còn phù hợp. Công tác hệ thống hóa văn bản pháp luật được thực hiện bảo đảm tiến độ, công tác kiểm soát xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật được triển khai thực hiện đúng tiến độ và nội dung.
Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 166/173 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt gần 96%, tăng gần 6% so với năm 2022. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; các hoạt động về hộ tịch, luật sư, công chứng, giám định được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý Nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
 

Những kết quả đạt được đã phản ánh nỗ lực, tích cực của tập thể cán bộ, công chức Sở Tư pháp trong việc triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 -2025, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải ở cơ sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp 28/8 hàng năm…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị toàn ngành phấn đấu đến cuối năm 2024, tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Nhân dịp này đã có 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen chuyên đề của Bộ Tư pháp, 01 cá nhân nhận Bằng khen Bộ Tư pháp có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở; 9 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải cơ sở và 5 tập thể, 28 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 2023./.
                                      Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái