Kiện toàn tổ chức của BCH Công đoàn khoá VIII (2006 – 2009)

24/10/2006
Ngày 22/8/2006, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Tư pháp khoá VIII (2006 - 2009) đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH Công đoàn, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đồng thời, BCH Công đoàn đã thảo luận và nhất trí thành lập các Ban thuộc BCH Công đoàn Bộ
         1. Ban Thường vụ
          - Đ/c Nguyễn Thuý Hiền (Đảng uỷ viên, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm): Chủ tịch Công đoàn;
          - Đ/c Đàm Văn Tuấn (Phó Chánh Văn phòng Bộ): Phó Chủ tịch Công đoàn;
          - Đ/c Nguyễn Thị Bích Chiến (Cục Thi hành án dân sự): Uỷ viên Thường vụ.
          2. Uỷ ban Kiểm tra
          - Đ/c Đặng Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hành chính, hình sự: Chủ nhiệm;
          - Đ/c Đinh Văn Lộc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ: Uỷ viên;
          - Đ/c Lê Văn Sơn - Thanh tra Bộ: Uỷ viên.
          3. Các ban chuyên môn thuộc BCH Công đoàn
          3.1. Ban Tổ chức
          - Đ/c Vũ Hoàng Diệp (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ; Báo Pháp luật Việt Nam): Trưởng ban;
          - Đ/c Phan Thị Hồng Hà (Vụ Tổ chức, cán bộ): Thành viên.
          3.2. Ban Thi đua
          - Đ/c Lê Văn Duyên (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ; Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng): Trưởng ban;
          - Đ/c Phan Thị Tuyết Mai (Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và pháp luật): Thành viên;
          - Đ/c Phan Thị Vân Hồng (Vụ Thi đua, khen thưởng): Thành viên;
          - Đ/c Trần Minh Phượng (Cục Thi hành án dân sự): Thành viên;
          - Đ/c Lê Thúy Nghĩa (Vụ Pháp luật Hành chính, hình sự): Thành viên.
          3.3. Ban Nữ công
          - Đ/c Nguyễn Thị Bích Chiến (Uỷ viên Thường vụ BCH Công đoàn Bộ; Cục Thi hành án dân sự): Trưởng ban;
          - Đ/c Nguyễn Thu Hà (Báo Pháp luật Việt Nam): Phó ban;
          - Đ/c Đinh Mai Phương (Viện Khoa học pháp lý): Thành viên;
          - Đ/c Phan Thu Thuỷ (Vụ Hành chính - Hình sự): Thành viên;
          - Đ/c Nguyễn Hoàng Yến (Vụ Pháp luật Hành chính, hình sự): Thành viên;
          - Đ/c Chu Thị Hoa (Viện Khoa học pháp lý): Thành viên;
          3.4. Ban Đời sống
          - Phạm Văn Tuấn (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp): Trưởng ban;
          - Đ/c Phạm Thị Thái Hà (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ; Cục Trợ giúp pháp lý): Phó ban;
          - Đ/c Hoàng Kim Thuỷ (Phó Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính): Thành viên;
          - Đ/c Nguyễn Bích Ngọc (Vụ Hợp tác quốc tế): Thành viên;
          - Đ/c Trịnh Đức Tiến (Báo Pháp luật Việt Nam): Thành viên.
          3.5. Ban Tài chính
          - Đ/c Lê Thị Hoàng Yến (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ, Cục Con nuôi quốc tế): Trưởng ban;
          - Đ/c Phạm Thị Hà (Văn phòng Bộ): Thành viên;
          - Đ/c Lê Thanh Huyền (Viện Khoa học pháp lý): Thành viên.
          3.6. Ban Văn hoá, thể thao
          - Đ/c Đặng Vũ Huân (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ; Tạp chí Dân chủ và pháp luật): Trưởng ban;
          - Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh (Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế): Thành viên;
          - Đ/c Vũ Hồng Tuyến (Cục Trợ giúp pháp lý): Thành viên;
          - Đ/c Đinh Trọng Nghĩa (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm): Thành viên;
          - Đ/c Phan Hồng Nguyên (Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật): Thành viên.
          3.7. Ban Thăm hỏi
          - Đ/c Nguyễn Lan Phương (Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ; Viện Khoa học pháp lý): Trưởng ban;
          - Đ/c Nguyễn Khắc Nhu (Vụ Tổ chức, cán bộ): Thành viên;
          - Đ/c Dương Thu Thuỷ (Văn phòng Bộ): Thành viên;
          - Đ/c Vũ Hồng Dương (Văn phòng Bộ): Thành viên.