Hãy chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp nạn trong cơn bão Xangsane

03/10/2006
Phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ đã có công văn số 3071/BTP-VP đề nghị các đơn vị, Tổ Công đoàn phát động trong cán bộ, công chức hướng về miền Trung với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thiết thực giúp đỡ, cứu trợ nạn nhân cơn bão số 6.

Nội dung Công văn:

BỘ TƯ PHÁP 
______ 

Số: 3071 / BTP - VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________ 

Hà Nội,  ngày 2 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ 

                                                                       - Các Tổ Công đoàn  

Những ngày qua, cơn bão Xangsane (cơn bão số 6) đổ bộ vào các tỉnh Duyên hải miền Trung làm 16 người chết, hàng trăm người bị thương và hàng chục ngàn ngôi nhà bị đổ, tốc mái gây thiệt hại nặng nề về tài sản của đồng bào các tỉnh miền Trung, đặc biệt là 3 tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.  

Ngay sau khi tín hiệu liên lạc thông suốt, Bộ đã điện tới các Giám đốc Sở Tư pháp Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam là 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất để nắm tình hình thiệt hại về người và của do bão Xangsane gây ra. Đồng thời đề nghị các Giám đốc Sở có các hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ động viên, chia sẻ nhằm giảm bớt nỗi đau đối với các gia đình có người bị nạn và thiệt hại nặng nề về tài sản. Qua thông tin nắm được từ các Sở Tư pháp, nhiều cán bộ, công chức trong ngành của các địa phương trên bị thiệt hại về tài sản, nhà cửa.   

Phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc, thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng đề nghị các đơn vị phát động trong cán bộ, công chức hướng về miền Trung với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thiết thực giúp đỡ, cứu trợ nạn nhân cơn bão số 6. Tiền ủng hộ nộp về Ban Tài chính - Công Đoàn Bộ (đồng chí Lê Thị Hoàng Yến và Phạm Thị Kim Anh - Cục Con nuôi quốc tế) trước ngày 6/10/2006 để kịp thời giúp đỡ cán bộ, công chức ngành Tư pháp của 3 tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam bị thiệt hại nặng do bão số 6 gây ra.   

Nơi nhận:   

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 
- BCH CĐ Bộ; 
- TTTH;
- Lưu: VT.

TL. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG   

(Đã ký)   

 

Nguyễn Duy Lãm