Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung

15/03/2024
Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung
Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã khẳng định “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”. Với vai trò rất quan trọng của Đoàn mà Đảng ta đã xác định thì Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật khách quan. Đây là trách nhiệm, quyền lợi chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Để cụ thể hóa vai trò của Đoàn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, ngày 14/3/2024, Chi bộ Các khoa chuyên môn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề:"Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung”.
Tham dự sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên Chi bộ Các khoa chuyên môn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Luật miền Trung.
Tại sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên tham dự đã nghe đồng chí Hoàng Thị Kim Cương, đồng chí Lê Thị Hiền báo cáo một số nội dung trọng tâm, cốt lõi của chuyên đề. Nội dung của chuyên đề thể hiện những kết quả đạt được của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một số hạn chế còn tồn tại, những kết quả, hạn chế trong quá trình Đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Đoàn trong công tác này. Đồng thời, chuyên đề cũng liên hệ với vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung.
Trên cơ sở nội dung chuyên đề, Chi bộ đã thảo luận sôi nổi với các ý kiến trao đổi chính có liên quan đến cách thức tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng về công tác thanh niên; trình độ và kỹ năng của đội ngũ cán bộ giảng viên trong Trường để nhận diện, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái; việc lựa chọn nguồn phát triển đảng viên…
Việc tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chính trị, là sứ mệnh, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của tổ chức đoàn. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương Giang - Bí thư Chi bộ yêu cầu Chi đoàn và đoàn viên cần nhận thức rõ về trách nhiệm của mình đối với vấn đề này. Các tổ chức đoàn xác định được nội dung để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình và xác định đâu là nhiệm vụ trước mắt, đâu là nhiệm vụ mang tính chất chiến lược, lâu dài của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đoàn viên, các tổ chức đoàn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; đoàn viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành người đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” là hành động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo Khoa và các đồng chí đảng viên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế và nguồn lực để tổ chức đoàn phát huy vai trò của mình trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, Ngành Tư pháp hướng tới chào mừng 80 năm thành lập Ngành Tư pháp.
 
Nguyễn Thái Hà - Hoàng Thị Kim Cương