Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

29/12/2023
Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Chiều 29/12, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng đảm bảo chất lượng và tiến độ
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp cho biết, năm 2023, Đảng uỷ Bộ, các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; trong đó, trọng tâm là đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội; học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 và 8 khoá XIII, các văn bản mới do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối ban hành. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo quản lý trong Bộ được kịp thời; đồng thời chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng và học tập kinh nghiệm gắn với tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp báo cáo tóm tắt công tác đảng năm 2023.

Công tác phối hợp giữa Đảng uỷ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; giữa cấp uỷ với Thủ trưởng đơn vị ngày càng chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ giữa công tác Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác. Việc học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ sát sao, kịp thời; chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban cán sự đảng, của Đảng uỷ Bộ và cấp uỷ, tổ chức đảng đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ.
Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, cán bộ, quản lý và phát triển đảng viên được chú trọng, tập trung vào nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý gắn với nâng cao chất lượng đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng và đi vào thực chất.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, đồng chí Lê Thành Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao các kết quả trong công tác Đảng của Bộ năm vừa qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng; là năm thứ tư nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tăng tốc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; vì vậy, công việc của Bộ, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục nhiều hơn.
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng phát biểu tại Hội nghị.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể:
Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Bộ, ngành. Tham gia ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Hội nghị Trung ương 9 và 10 Khóa XIII, trước mắt là tổng kết 05 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, 9 và 10 khóa XIII, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Khối và Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của Bộ, ngành để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW cùng các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thứ hai, tập trung lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó nhiều hơn với Bộ, ngành, đơn vị. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tăng cường quản lý Đảng viên, nhất là công chức trẻ về lịch sử, truyền thống của đất nước, của Bộ, ngành; giáo dục lòng tự hào, tự tôn, lòng yêu ngành, yêu nghề; tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, đề cao kỷ cương, kỷ luật gắn với phát huy dân chủ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ ba, kiên trì, kiên quyết trong lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương nhất là Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và trong Đảng bộ Khối.
Thứ tư, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trên tinh thần tự soi, tự sửa, coi đó là công cụ sắc bén để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, là biện pháp tích cực để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên gắn với triển khai thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 69-QĐ/TW; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, nhất là trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc, quy chế làm việc, chế độ công tác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và công tác lãnh đạo thể chế hóa. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để phòng ngừa vi phạm.
Thứ sáu, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội hoạt động theo đúng Điều lệ của tổ chức mình; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên; chăm lo bồi dưỡng cán bộ, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có năng lực, trình độ, có khả năng quy tụ đoàn kết, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng, phát triển của Bộ, ngành.
 

  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị trong năm 2024, Đảng bộ, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát, có giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên để sớm ban hành và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024; làm tốt công tác xây dựng Đảng để hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện phát triển đất nước; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giữa cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chú trọng công tác quản lý, phát triển Đảng viên;…
 

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Dân vận; Kỷ niệm Chương vì sự nghiệp Tổ chức xây dựng Đảng; Bằng khen của Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương và Giấy khen cho 6 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
 

Cùng ngày, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ để thảo luận, cho ý kiến và lấy phiếu về nhân sự kiện toàn bổ sung 01 Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 4 của quy trình nhân sự). Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ và Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Bộ Tư pháp.
Một số hình ảnh khác:
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.
 

Hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến.
Các đại biểu tham gia thảo luận.

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin