Chi bộ Cục Công nghệ thông tin: Sinh hoạt Chi bộ và tổng kết công tác Đảng năm 2023

26/12/2023
Chi bộ Cục Công nghệ thông tin: Sinh hoạt Chi bộ và tổng kết công tác Đảng năm 2023
Ngày 26/12, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023. Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung cùng toàn thể các Đảng viên Chi bộ Cục Công nghệ thông tin.
Năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; cùng số lượng nhân lực còn hạn chế và sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo, tuy nhiên cán bộ công chức, viên chức Cục Công nghệ thông tin đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến công chức và đảng viên chi bộ, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Cục về cơ bản là ổn định, không có tư tưởng xấu phát sinh; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Cục đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cấp ủy Chi bộ luôn chủ động trong chỉ đạo và nêu gương, hoạt động của Chi bộ thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách có nền nếp. Cán bộ, đảng viên tự giác, tích cực công tác, có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.
Theo đó, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin luôn chú trọng công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên trong các chi bộ luôn đoàn kết, nhất trí từ việc lãnh đạo tư tưởng, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phạm vi từng đơn vị đến việc xây dựng Đảng và chăm lo cho các tổ chức quần chúng.
Công tác đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, chủ yếu là kiểm tra nề nếp sinh hoạt, thu nộp đảng phí, việc nghiên cứu học tập của đảng viên cũng như kế hoạch rèn luyện của Đảng viên. Các đồng chí Chi ủy viên đã chủ động với nhiệm vụ của mình trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác; nhiều chủ trương của cấp ủy đã được triển khai kịp thời tại Chi bộ, đơn vị, nói chung đã duy trì được sự ổn định và kỷ luật trong Chi bộ. Có sự phối hợp, thống nhất cao giữa Chi uỷ và Thủ trưởng đơn vị trong công tác lãnh đạo, điều hành các mặt công tác của Đảng và chuyên môn. Trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn các đảng viên đã phát huy được vai trò gương mẫu tích cực, đi đầu trong việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng công tác các mặt chuyên môn, công tác xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ từng bước được kiện toàn, bổ sung.
 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh​ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
Bên cạnh đó, năm 2023, việc kiện toàn Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin đến tháng 8 mới từng bước được kiện toàn (Quyền Cục trưởng) do vậy việc phối hợp giữa Cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị còn hạn chế nhất định; việc thiếu hụt nghiêm trọng nhân sự cũng ảnh hưởng tới tiến độ triển khai công việc năm 2023 của Cục; nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ tuy đã có đổi mới nhưng còn chưa phong phú, đa dạng; việc tổ chức quán triệt các Nghị quyết của cấp trên có lúc vẫn còn chưa kịp thời; công chức, viên chức được giao thực hiện công tác đảng của Chi bộ là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nặng, chiếm nhiều thời gian nên chưa thực sự chuyên tâm vào công tác đảng.
 

Bí thư Chi bộ Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Kim Tinh​ và quán triệt một số nội dung đến các Đảng viên Chi bộ

Thu Nga