Nhận diện rủi ro pháp lý trong giao thương quốc tế

07/12/2006
Sáng ngày 5/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Nhận diện các rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và các giải pháp khắc phục”.