Bộ Tư pháp tiếp nhận Dự án "Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh trẻ em vùng miền núi - tài khoá 2006"

05/12/2006
Ngày 04/12, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã cho phép Bộ Tư pháp tiếp nhận Dự án "Tăng cường năng lực đăng ký khai sinh trẻ em vùng miền núi - tài khoá 2006" do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Plan International (PI) viện trợ không hoàn lại là 400.000 USD.