Hội nghị bán thường niên và Diễn đàn đối tác pháp luật: Dự án VIE/02/015 "Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010"

28/11/2006
Hội nghị bán thường niên và Diễn đàn đối tác pháp luật: Dự án VIE/02/015 "Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010"
Trong ngày 22.11.2006 tại Hà Nội, Dự án VIE/02/015 "Hỗ trợ thực thi Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010" đã tổ chức Hội nghị bán thường niên và Diễn đàn đối tác pháp luật. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu và ông Quyền trưởng Đại diện UNDP Subinay Nandy đồng chủ trì. Tham dự hội thảo có hơn ba mươi đại biểu đại diện các nhà tài trợ, các chuyên gia và nước ngoài, và gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan pháp luật Việt Nam ở trung ương và địa phương.