Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

17/11/2006
Vụ trưởng Vụ Hành chính Tư pháp, Bộ Tư pháp Trần Thất cho biết về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 7-9-2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.