Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2007

04/09/2007
Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011.

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 được xây dựng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, các nghị quyết của Trung ương Đảng và bổ sung thêm các nhiệm vụ theo yêu cầu của giai đoạn phát triển mới trong nhiệm kỳ của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại đã đề ra, cần tập trung vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa quyết định để tạo sự đột phá trong từng thời gian; trên tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá để tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, các bộ, ngành và địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành để cụ thể hóa thành Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động đã đề ra.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo một số vấn đề về đổi mới sự chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ.

Chính phủ thống nhất: Việc đổi mới sự chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ; bảo đảm sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, thông suốt trong cả hệ thống hành chính và mối quan hệ chặt chẽ giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị của đất nước. Việc sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ cần kế thừa những kinh nghiệm của Chính phủ các nhiệm kỳ trước gắn với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực của công tác chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền đã được pháp luật quy định với những trọng tâm là: nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trong hệ thống hành chính; cải tiến quy trình và thủ tục xử lý công việc theo hướng nhanh, gọn, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng cấp; bảo đảm thông tin điều hành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; nghe các Bộ trưởng: Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ.

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ đã cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, tạo khung pháp lý cho việc ban hành các nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI. Nay so với yêu cầu thực tiễn, Nghị định số 86/2002/NĐ-CP cần phải được sửa đổi để tạo khung pháp lý cho việc ban hành các nghị định cụ thể quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ trong cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP dựa trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của bộ; phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, loại bỏ chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực, công việc quản lý; thực hiện một việc chỉ do một bộ hoặc một cơ quan chịu trách nhiệm chính; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ phải bảo đảm yêu cầu chung về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XII, đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; đổi mới các đơn vị giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành; thu gọn đầu mối, giảm trung gian nhưng bảo đảm tính ổn định, thống nhất.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 9 năm 2007. Trong khi chưa ban hành Nghị định này, Chính phủ yêu cầu các bộ vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay cho đến khi có quy định mới.

Giao các Bộ: Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ; gửi lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trong tháng 9 năm 2007.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan mình, trình Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng tiến độ đã đề ra tại Nghị quyết số 45/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Chương trình.

Thời gian qua, hoạt động xây dựng pháp luật đã được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, chất lượng ngày một nâng cao nhằm thể chế hóa kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tuy nhiên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn bộc lộ sự thiếu ổn định do phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần về số lượng, hình thức văn bản. Chất lượng chuẩn bị một số văn bản còn thấp, tiến độ còn chậm do thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan.

Để đáp ứng yêu cầu mới về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XII, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ cả nhiệm kỳ và năm 2008 cần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các nghị quyết Hội nghị Trung ương về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XII (2007 - 2011) và năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình dự án Luật Năng lượng nguyên tử; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án Luật này.

Năng lượng nguyên tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe con người, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Ở nước ta, năng lượng nguyên tử, nhất là ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đã được phát triển rộng rãi và có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; các quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này còn phân tán, chưa đầy đủ, thiếu tính bao quát. Việc xây dựng và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và phù hợp với pháp luật quốc tế.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Năng lượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

6. Chính phủ đã xem xét và thông qua Báo cáo giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư 8 tháng năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thị trường trong nước tháng 8 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Công Thương trình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8 năm 2007 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo cải cách hành chính tháng 8 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đạt kết quả khá; xuất khẩu tăng mạnh. Thu, chi ngân sách tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể thao, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo… duy trì và phát triển theo chiều hướng tích cực. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần phải quan tâm chỉ đạo trong bốn tháng cuối năm 2007 như: nguy cơ tiềm ẩn biến động bất thường về giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là giá xăng dầu, hàng hóa, vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất và đời sống tăng; tỷ lệ nhập siêu cao; tình hình thời tiết trong mùa mưa bão diễn biến khó lường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, nhất là dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng nhà nước đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao và đang diễn biến phức tạp; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết có hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương cần bám sát diễn biến tình hình thực tế, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007, các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy đầu tư nước ngoài; đặc biệt, bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt có hiệu quả dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, nhất là những mặt hàng đã được Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để tạo cơ sở pháp lý thực hiện kiên quyết, triệt để Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. Tổ chức tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân. Tích cực, chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008./.