Sẽ công khai các thủ tục, giấy tờ hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương

10/08/2007
Tại a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV4356_VPCP.doc"Công văn số 4356/VPCP-CCHC/a, ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ cho mục tiêu cải cách hành chính.

Trước hết, Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tại các Bộ, ngành và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Ban Điều hành Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010 hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc khai thác, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời, hướng dẫn tiêu chí cụ thể về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách thống nhất, đồng bộ theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Website Chính phủ xin trân trọng giới thiệu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 4356/VPCP-CCHC.

                                                                                      Theo: Website chính phủ