Thủ tướng chỉ thị: Khẩn trương xây dựng Nghị định về các Bộ, cơ quan ngang Bộ

09/08/2007
Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XII, bảo đảm hoạt động của Chính phủ mới được liên tục, thông suốt, hiệu quả ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc cấp bách xây dựng Nghị định về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Theo đó, trong tháng 8/2007, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các nghị định : chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ mà không xin lại ý kiến thành viên Chính phủ; trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định về chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về công tác dân số vào Bộ Y tế; về gia đình vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; về trẻ em vào Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và quyết định về chuyển chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản và Cục Báo chí, Cục Xuất bản từ Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý (bao gồm thủ tục thẩm định của Bộ Tư pháp), trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2002 NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ vào ngày 20/8/2007.

Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2007 đối với 7 dự thảo nêu trên.

Bộ trưởng các Bộ : Công thương; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội phải tập trung xây dựng dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 15/8/2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 20/8/2007.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn lại phải hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi xin thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 1/9/2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 5/9/2007.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình dự thảo Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quang ngang Bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, thời gian trong tháng 10/2007.
Bộ Nội vụ khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trước ngày 1/9/2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 5/9/2007.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định, gửi xin thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 1/10/2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 5/10/2007.

Chỉ thị nhấn mạnh : Việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định của Chính phủ , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Nghị định khác về tổ chức bộ máy nhà nước phải đước tiền hành khẩn trương, đúng lịch trình quy định nhưng phải bảo đảm chất lượng, quy trình, thủ tục quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp khi nhận được hồ sơ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi 5 ngày phải thẩm định xong và gửi trả hồ sơ cho cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định.

Văn phòng Chính phủ tổ chức thẩm tra khẩn trương, trên nguyên tắc tập trung một đầu mối trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa ra phiên họp Chính phủ hoặc gửi Phiếu xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa ra phiên họp Chính phủ hoặc gửi Phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ.

Về phương pháp tiến hành, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ : các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập ngay Ban soạn thảo và Tổ biên tập đối với dự thảo các nghị định của cơ quan mình; thành lập nhóm công tác để xử lý các vấn đề liên ngành, những vấn đề vướng mắc, chưa thống nhất; xây dựng dự thảo Nghị định phải trên nguyên tắc trực tiếp; hồ sơ trình dự thảo Nghị định phải được chuyển trực tiếp để tiết kiệm thời gian..

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, ưu tiên cho cho công việc xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức bộ máy của cơ quan mình là công việc hàng đầu từ nay cho đến tháng 10/2007./.

(Theo website Đảng Cộng sản)