Công văn về việc khảo sát tình hình hoạt động của Phòng Tư pháp và việc triển khai nhiệm vụ tư pháp cấp xã

21/08/2007
Ngày 20-8-2007, Bộ Tư pháp  đã gửi Công văn số 3543 /BTP - TCCB yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khảo sát tình hình hoạt động của Phòng Tư pháp và việc triển khai nhiệm vụ tư pháp cấp xã. Kết quả khảo sát do Sở Tư pháp tiếp nhận, tập hợp Phiếu và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/9/2007.