Quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự 18/07/2018

Trong các quyền con người được Hiến pháp ghi nhận thì quyền công dân có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, công dân được phép xử sự theo một cách nhất định hoặc được yêu cầu người khác thực hiện những hành vi nhất định để thoả mãn lợi ích của mình. Quyền năng này được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của Nhà nước. Để bảo hộ cho các quyền dân sự của các chủ thể, Nhà nước quy định nhiều biện pháp, cách thức bảo vệ khác trong việc bảo vệ quyền dân sự, một trong những quyền đó có quyền phản tố của bị đơn. Quy định về yêu cầu phản tố của bị đơn tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền tố tụng của bị đơn, bảo đảm quyền tự định đoạt của đương sự, tạo điều kiện cho việc giải quyết nhanh, toàn diện các yêu cầu của đương sự trong quá trình giải quyết các tranh chấp dân sự. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích về “Quyền phản tố của bị đơn đã được quy định trong pháp luật tố tụng dân sự”.

Bàn về quy định miễn trách nhiệm hình sự khi hòa giải và đề xuất một số kiến nghị 16/07/2018

Một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, sau đây gọi là Bộ luật hình sự) là người thực hiện tội phạm có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi họ hòa giải được với người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại. Bộ luật hình sự quy định hai trường hợp được tiến hành hòa giải để miễn trách nhiệm hình sự như sau:

Đăng ký quyền SD đất, tài sản gắn liền với đất - Nhìn từ mối quan hệ với thiết chế công chứng 11/07/2018

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đăng ký bất động sản), chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các giao dịch về bất động sản được xác lập, thực hiện an toàn, đơn giản, với chi phí hợp lý trên thực tế[1].