Sự trở lại của chế định “Hồi tỵ” 17/05/2018

“Trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XII, cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương…” (Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Về một số thiết chế bảo đảm quyền yêu cầu BTNN trong pháp luật của một quốc gia, vùng lãnh thổ 15/05/2018

Quyền được bồi thường nói chung và quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại do hành vi thi hành công vụ gây ra là một quyền hiến định không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà cả trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới.

Nghĩa vụ của quan lại thời phong kiến trong việc thực thi công vụ và trách nhiệm khi vi phạm công vụ 02/05/2018

Trong thời kỳ phong kiến, Nhà nước đã ban hành các chế định về nghĩa vụ của quan lại trong việc thực thi công vụ và ghi nhận trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường của quan lại khi cóhành vi vi phạm công vụ. Ngày nay, bên cạnh Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành còn một số văn bản khác quy định cụ thể về trách nhiệm của công chức do hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi hành công vụ. Nhằm mục đích nghiên cứu, rút ra bài học để nâng cao việc thực thi công vụ trong mối quan hệ giữa công chức với công dân và công chức với Nhà nước, bài viết này tìm hiểu các quy định về nghĩa vụ của quan lại thời phong kiến, đặc biệt trong việc thực thi công vụ và trách nhiệm bồi thường của quan lại.

Một số lưu ý áp dụng PL để thi hành bản án, QĐ của Tòa án có ND giải quyết bồi thường 26/04/2018

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN 2017). Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thay thế Luật TNBTCNN số 35/2009/QH kể từ ngày 01/7/2018. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN 2017 có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường. Những quy định mới này ảnh hưởng đến việc cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) phân loại tổ chức thi hành những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường này. Trong phạm vi bài viết này, bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường được hiểu là: (1) Những bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật THADS có nội dung giải quyết bồi thường. Cụ thể: bản án, quyết định dân sự; bản án, quyết định hình sự; bản án, quyết định hành chính của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật và (2) Bên phải thi hành nghĩa vụ bồi thường trong bản án, quyết định nêu trên là cơ quan, tổ chức hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.