Nghiên cứu quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 16/01/2018

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền con người cơ bản và quan trọng, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là chưa có cơ chế pháp lý đặc thù và phù hợp để xử lý.

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản ở VN 08/01/2018

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quy định pháp luật về quyền nhân thân, bảo vệ quyền nhân thân, thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản, trong phạm vi chuyên đề này, tác giả kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền nhân thân thân của cá nhân trong lĩnh vực này ở Việt Nam hiện nay.

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp hiện nay 25/12/2017

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Sau hơn 07 năm thi hành, Luật đã thực sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp ngày càng tăng của công dân, bảo đảm phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Luật Lý lịch tư pháp đặt ra những nhiệm vụ mới, phức tạp và khó khăn trong xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Theo đó, các việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; cơ chế cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp phải được quản lý thống nhất, hiệu quả trong phạm vi cả nước. Do tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan mà việc xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đã bắt đầu bộc lộ khá nhiều bất cập, hạn chế. Trước hết, phải kể đến những hạn chế xuất phát ngay từ những quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, việc cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp cũng chưa được thực hiện nghiêm túc trên thực tế ở nhiều địa phương.

Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và đề xuất, kiến nghị 19/12/2017

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016 (sau đây gọi tắt là Luật BHVBQPPL năm 2015). Sau khi được ban hành, Luật BHVBQPPL năm 2015 cơ bản đã kế thừa và sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHVBQPPL năm 2008 và Luật BHVBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Tuy nhiên, sau hơn một năm thi hành, Luật BHVBQPPL năm 2015 đã bộ lộ một số hạn chế, bất cập gây khó khăn cho cơ quan áp dụng trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.