Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation Linksso-lieu-thong-ke

​​

SỐ LIỆU TỔNG HỢP


1. Số liệu thống kê phục vụ tổng kết ngành

 Số liệu thống kê các năm 2011-2014

2. Thi hành án dân sự

 Tổng hợp kết quả thi hành án về việc năm 2009

 Tổng hợp  kết quả thi hành án về giá trị năm 2009

3. Trợ giúp pháp lý

 Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2009 

Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2010

Số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý năm 2010(phần 2)

4. Xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL

 Số liệu tổng hợp về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Sở Tư pháp năm 2009

 Thống kê về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010

Thống kê về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 (phần 2)

 

5. Phổ biến giáo dục pháp luật

 Số liệu tổng hợp về tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải năm 2009 

 Thống kê tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải năm 2010

6. Hành chính tư pháp

 Số liệu tổng hợp về hoạt động hộ tịch năm 2009

 Số liệu tổng hợp về hoạt động lý lịch tư pháp, chứng thực, con nuôi năm 2009 

 Thống kê hoạt động hộ tịch năm 2010

  Thống kê hoạt động lý lịch tư pháp, chứng thực, con nuôi năm 2010 

7. Bổ trợ tư pháp

 Số liệu tổng hợp về tổ chức, hoạt động luật sư năm 2009

 Số liệu tổng hợp về tổ chức, hoạt động công chứng năm 2009

 Số liệu tổng hợp về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản năm 2009

 Số liệu tổng hợp về tổ chức, hoạt động giám định năm 2009

 Thống kê về tổ chức, hoạt động luật sư năm 2010

 Thống kê về tổ chức, hoạt động công chứng năm 2010

 Thống kê về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản năm 2010

 Thống kê về tổ chức, hoạt động giám định năm 2010

8. Công tác pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật

  Số liệu về tổ chức pháp chế và đội ngũ người làm công tác pháp chế 2012 

  Bảng tổng hợp tình hình nhận kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2012

     (Nguồn Báo cáo Tổng kết công tác tư pháp các năm 2009, 2010)​​

9. Nuôi con nuôi​

Số liệu đăng ký nuôi con nuôi thực tế từ 01.01.2011 đến 31.12.2014.xls

Tổng hợp số liệu thống kê về kết quả đăng ký nuôi con nuôi năm 2014.xls