Góp ý kiến dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 06/09/2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, ngày 22/8/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3126/BTP-BTTP gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hội công chứng viên tổ chức thực hiện một số công việc tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội) để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.