Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 22/06/2017

Thực hiện trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2076/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Cung cấp thông tin để chuẩn bị Báo cáo phục vụ giao ban Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ ngày 22/6/2017 15/06/2017

Để phục vụ cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (dự kiến tổ chức vào ngày 22/6/2017), Văn phòng Bộ đã xây dựng Đề cương Báo cáo kết quả công tác tháng 5 và đầu tháng 6/2017; nhiệm vụ trọng tâm công tác đến hết tháng 7/2017 cùng các Phụ lục kèm theo (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ/Trang Thông tin điều hành/Mục Văn bản lấy ý kiến nội bộ).