Góp ý DT Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra VBQPPL 20/10/2017

Thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-BTP ngày 05 tháng 10 năm 2017 Bộ Tư pháp ban hành Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL (thay thế Quyết định số 2038/QĐ-BTP ngày 05/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL).

Lấy ý kiến đối với DT Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục KH-TC 17/10/2017

Thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1412/QĐ-BTP ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Cục Kế hoạch – Tài chính đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính.