Quyết định số 463/QĐ-BTP ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP 25/04/2017

Ngày 30/10/2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngày 08/02/2017, Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết số 04-NQ/TW).

Ban Cán sự Đảng BTP ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017 19/04/2017

Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS năm 2017.

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan THA 19/04/2017

Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo số 284/TB-VPCTN-m về ý kiến của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017). Để thực hiện kịp thời Thông báo trên, ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).