Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và đến năm 2020 18/07/2018

Ngày 17/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1821/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Quyết định 1822/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Tư pháp. Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 10/07/2018

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Quyết định này bãi bỏ danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009; Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16/7/2012; Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 9/9/2013 và Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.