Quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 27/04/2017

Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 26/04/2017

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định về nhãn hiệu hàng hóa 26/04/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục 25/04/2017

Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 19/04/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành 13/04/2017

Ngày 12 tháng 04 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 12/04/2017

Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Liên doanh không hoạt động theo pháp luật Việt Nam sẽ bị Thu hồi cấp phép hạn ngạch thuế quan 10/04/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.