Bảo lãnh tín dụng sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 28/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 23/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 28/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 22/06/2017

Ngày 22 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg quy định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 22/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm 20/06/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2017.

Quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 20/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Chi hoạt động của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 16/06/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ 15/06/2017

Ngày 12 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.