Sửa đổi một số nội dung Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 19/07/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 (Chương trình).

Đảm bảo hoạt động ổn định mạng thông tin chuyên dùng phục vụ phòng, chống thiên tai 18/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 16/07/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Người ký Sắc lệnh đặt nền tảng cho hoạt động thi hành án dân sự 16/07/2018

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, ngày 14/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 13/SL, một trong những văn bản đầu tiên đặt nền móng cho việc hình thành nền tư pháp xét xử của chế độ mới, quy định cách tổ chức toà án và các ngạch thẩm phán trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Điều thứ 3 Sắc lệnh quy định trách nhiệm của Ban Tư pháp “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Đây là Sắc lệnh đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho tổ chức Thi hành án dân sự tại Việt Nam, đồng thời cũng khẳng định hoạt động thi hành án dân sự đã sớm trở thành công cụ quan trọng tham gia bảo vệ chính quyền nhân dân ngay từ những ngày đầu của Nhà nước cách mạng.

​Không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản 13/07/2018

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 (Quyết định số 851/QĐ-TTg).

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và hoạt động chất vấn của Quốc hội 12/07/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc triển khai Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 và Nghị quyết số 63/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Hoàn thiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú 12/07/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.