Đẩy mạnh giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 14/08/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương 14/08/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương, giai đoạn 2016 - 2020.

Giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế 10/08/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020.

Đưa nội dung tiết kiệm điện vào đánh giá thi đua hàng năm 10/08/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Phân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanh 31/07/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1078/QĐ-TTg về Danh mục văn bản để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Hơn 313 nghìn hộ có công được hỗ trợ nhà ở 31/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV 13/07/2017

Ngày 12/7/2017, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh số 07/2017/L-CTN ngày 03/7/2017 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 10/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017 (sau đây viết tắt là Luật TNBTCNN năm 2017).