Đẩy mạnh khai thác và sử dụng Bộ pháp điển 21/02/2018

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2012 đã tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh, công tác pháp điển hệ thống QPPL đạt được nhiều kết quả tích cực, cần thiết tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Bộ pháp điển và sớm đưa Bộ pháp điển vào cuộc sống.

Chuyển biến mạnh mẽ về chất trong kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 21/02/2018

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là nhiệm vụ quan trọng của ngành Tư pháp giúp Chính phủ kiểm soát, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của các VBQPPL do các bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra văn bản luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và đã có những chuyển biến mạnh mẽ về chất.

Quyết tâm cải cách, tạo sự hài lòng của dân về thủ tục hành chính 21/02/2018

Một trong những thành quả cải cách hành chính mà Bộ Tư pháp đạt được trong năm 2017 vừa qua là đã tham mưu Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Rất nhiều lĩnh vực từ thi hành án dân sự (THADS), lý lịch tư pháp đến nuôi con nuôi, công chứng... đều đề ra những định hướng cải cách có lợi cho người dân với mong muốn tạo được sự hài lòng của họ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 31/01/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước 31/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018 (kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018).

TANDTC ban hành 06 án lệ: Tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm áp dụng thống nhất PL trong xét xử 29/01/2018

Thực hiện Điều 21 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, ngày 28/12/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 299/QĐ-CA công bố 06 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và biểu quyết thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của 06 án lệ nêu trên.

Lãnh đạo Bộ nghe báo cáo triển khai Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 22/01/2018

Lãnh đạo Bộ vừa nghe báo cáo việc triển khai Quyết định số 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo

Ban hành danh mục, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật 14/01/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.