Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2017, Cục Công tác phía Nam thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật gồm 01 người (gửi kèm theo Thông báo này).
Cục Công tác phía Nam thông báo để thí sinh biết. Thông báo này được đăng tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử của Cục Công tác phía Nam./.