Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 22/09/2018 )

Thực hiện Luật tiếp công dân, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Thông báo tên, hình thức, thời gian chuẩn bị và bảo vệ chuyên đề sát hạch về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đối với các ứng viên đăng ký tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại BTP năm 2018 ( 29/09/2018 )

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Quyết định số 99/QĐ-BTP ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp nhận không qua thi tuyển, điều động, tiếp nhận công chức vào công tác tại Bộ Tư pháp, Thông báo số 2980/TB-BTP ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2018 và Quyết định số 2370/QĐ-BTP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp năm 2018, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo tên, hình thức, thời gian chuẩn bị và bảo vệ chuyên đề sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với các ứng viên đăng ký tiếp nhận, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển vào công tác tại Bộ Tư pháp như sau:

Thông báo về việc tổ chức tết Trung thu năm 2018 ( Đã hết hạn 22/09/2018 )

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Ban Nữ công Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức vui tết Trung thu năm 2018 cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tư pháp.

Thông báo Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính ( Đã hết hạn 05/09/2018 )

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018 và căn cứ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chiêu sinh Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Tư pháp tổ chức. Thông tin lớp học cụ thể như sau:

Thông báo lịch thi đấu Giải Kéo co ( Đã hết hạn 25/08/2018 )

Thông báo thay đổi lịch học Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại Học viện Tư pháp ( Đã hết hạn 20/08/2018 )

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo thay đổi lịch học Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại Học viện Tư pháp, cụ thể như sau: