Triệu tập đại biểu dự Hội nghị BCH Công đoàn Bộ mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 ( Đã hết hạn 09/01/2018 )

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Kế hoạch số 65/KH-CĐBTP ngày 26/7/2017 về việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để đánh giá, kiểm điểm công tác Công đoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

Đăng ký thi tuyển 03 chức danh Trưởng phòng của Ban Tổ chức Trung ương ( 20/01/2018 )

Ngày 18/12/2017, Ban Tổ chức Trung ương có Thông báo số 364-TB/BTCTW thông báo về việc thi tuyển Trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Ban; Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ban; Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị, Vụ Địa phương III (làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh) như sau:

Danh mục thông báo sách mới Quý III, IV/2017 ( Đã hết hạn 31/12/2017 )

Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2017, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý III, IV/2017 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.

Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 ( Đã hết hạn 01/12/2017 )

Để thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL hàng năm theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm việc tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kịp thời, đảm bảo chất lượng báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 135 và Điều 170 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (xây dựng một báo cáo chung về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL).