Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai ( 21/05/2017 )

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ hai ban hành kèm theo Quyết định số 566/QĐ-HĐKT ngày 20/4/2017, Hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra như sau:

Về việc lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017 ( Đã hết hạn 25/04/2017 )

Thực hiện Kế hoạch số 190-KH/BCS ngày 30/9/2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công của đơn vị lập Danh sách đối tượng tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2017. Hồ sơ đề nghị thẩm định Danh sách đối tượng tinh giản biên chế bao gồm:

Về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV ( Đã hết hạn 21/04/2017 )

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV trên phạm vi toàn quốc, ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1218b/KH-BTP về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV tại Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp.

Thông báo tạm ngừng hệ thống ( Đã hết hạn 01/04/2017 )