Thông báo bồi dưỡng quản lý nhà nước và lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Học viện Tư pháp ( Đã hết hạn 19/07/2018 )

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2018 của các đơn vị đã đăng ký và Công văn số 584/HVTP-BDCB của Học viện Tư pháp chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và kỹ năng nghiệp vụ năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị xem xét chọn, cử công chức, viên chức đã đăng ký nhu cầu và thuộc các đối tượng sau tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 ( 03/08/2018 )

Ngày 21/5/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1719/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.