Thông báo địa điểm và thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ ( 30/06/2017 )

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ; tiếp theo Công văn số 1906/BTP-TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tư pháp về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tư pháp thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh tổng hợp các lớp năm 2017 của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh ( 21/07/2017 )

Thực hiện Kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2017, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh thông báo tuyển sinh tổng hợp các lớp năm 2017 cụ thể như sau:

Triệu tập công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp ( Đã hết hạn 20/06/2017 )

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), theo đó Học viện Tư pháp được giao chủ trì tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra cụ thể như sau:

Tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số ( Đã hết hạn 21/06/2017 )

Thực hiện Quyết định số 752/QĐ-BTP ngày 29/05/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Triển khai, tập huấn hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp thông báo triệu tập các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số như sau:

Về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý ( 30/06/2017 )

Căn cứ chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt và nhu cầu tuyển dụng của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (TGPL), Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

Cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ ( Đã hết hạn 16/06/2017 )

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2693/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trong đó Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ. Bộ Tư pháp thông báo và đề nghị đơn vị cử công chức, tham gia lớp bồi dưỡng, cụ thể như sau:

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp ( Đã hết hạn 09/06/2017 )

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 ( Đã hết hạn 15/06/2017 )

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-BTP ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 như sau:

Cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về điều tra thống kê ( Đã hết hạn 25/05/2017 )

Để triển khai thực hiện Luật thống kê 2015 và Quyết định số 125/QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ tổ chức Lớp tập huấn về Luật Thống kê 2015 và bồi dưỡng kiến thức cơ bản về điều tra thống kê (sau đây gọi chung là Lớp tập huấn) cho đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, cụ thể như sau: