Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tư pháp ( 26/10/2017 )

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp sẽ thực hiện việc tiếp công dân về các lĩnh vực: Thi hành án dân sự; bổ trợ tư pháp; hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Hướng dẫn một số nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ CĐCS và Hội nghị Tổ Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020 ( Đã hết hạn 19/10/2017 )

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn số 47/HD-CĐVC ngày 01/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về công tác nhân sự đại hội ban chấp hành công đoàn các cấp, Kế hoạch số 65/KH-CĐBTP ngày 26/7/2017 của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ công đoàn cơ sở và Hội nghị Tổ Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

Thông báo mời cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện bổ sung các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 ( 31/10/2017 )

Thực hiện Quyết định số 55b/QĐ-585 ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020, trên cơ sở Quyết định số 1536/QĐ-585 ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc điều chỉnh kế hoạch phân bổ kinh phí để thực hiện các hoạt động năm 2017 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (sau đây viết tắt là Chương trình 585), Ban Quản lý Chương trình 585 kính mời các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình trong năm 2017, cụ thể như sau:

Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến về Công ước Luật biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012 ( 29/10/2017 )

Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc tổ chức “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (Sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi lần thứ hai với chủ đề “Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012”.

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 lần thứ 02 ( Đã hết hạn 02/10/2017 )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2018 của Bộ Tư pháp lần thứ 02, Viện Khoa học pháp lý xin thông báo danh mục nhiệm vụ, phương thức và kế hoạch tuyển chọn tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2018 lần thứ 02 như sau:

Chiêu sinh Lớp tập huấn xây dựng nội dung, phân tích, đánh giá tác động của chính sách ( Đã hết hạn 25/09/2017 )

Triển khai Kế hoạch hoạt động của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia (NLD) đã được phê duyệt và Quyết định số 1331/QĐ-BTP ngày 24/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp Tập huấn xây dựng nội dung, phân tích, đánh giá tác động của chính sách, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên Lớp Tập huấn xây dựng nội dung, phân tích, đánh giá tác động của chính sách (Lớp dành cho công chức làm công tác xây dựng chính sách của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành Trung ương) như sau: