Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019; Quyết định số 1306/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019 thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2017- 2021 “Những vấn đề pháp lý mới phát sinh trong tư pháp quốc tế và trong khuôn khổ hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế”; Quyết định số 1307/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2018-2020 “Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013”; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019 như sau:
1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2019 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
2. Hồ sơ đăng ký
Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp bao gồm:
(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học.
(2) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ.
(3) Thuyết minh nhiệm vụ.
(4) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ.
(5) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ.
(6) Lý lịch của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (nếu có).
(7) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp gồm chín (09) bộ: một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); tám (08) bộ hồ sơ phô tô được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và một (01) bản điện tử của hồ sơ lưu trên USB hoặc ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a) Tên nhiệm vụ khoa học;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp – nếu có);
c) Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;
d) Họ tên danh sách cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học;
đ) Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
Lưu ý: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Thông báo này và mỗi hồ sơ đóng thành 01 quyển sắp xếp theo thứ tự như sau: (1) Bìa hồ sơ; (2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học; (3) Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ; (4) Thuyết minh nhiệm vụ; (5) Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức chủ trì; (5) Lý lịch của chủ nhiệm, các thành viên chính và thư ký khoa học; (6) Lý lịch của chuyên gia (nếu có); (7) Văn bản xác nhận phối hợp thực hiện (nếu có).
3. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Các tổ chức thuộc Bộ Tư pháp có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học.
4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý, Tầng 5, Tòa nhà A, Số 9, Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học và Hành chính  - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00 ngày 22 tháng 6 năm 2018, các hồ sơ gửi trực tiếp được tính theo dấu đến của văn thư Viện Khoa học pháp lý, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 22 tháng 6 năm 2018.
6. Danh mục nhiệm vụ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp tại Quyết định số 1305/QĐ-BTP ngày 08/6/2018, Quyết định số 1306/QĐ-BTP ngày 08/6/2018, Quyết định số 1307/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp kèm theo Thông báo này.
Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký và danh mục nhiệm vụ để tuyển chọn, giao trực tiếp được đăng tải trong mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) kèm theo Thông báo này.
Viện Khoa học pháp lý trân trọng thông báo.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý, Điện thoại: 024. 62739756 hoặc 024.62739746.