Trợ cấp một lần cho một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước 07/12/2007

Ngày 6/12, Thủ tướng Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước 04/12/2007

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy định mới về chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 30/11/2007

Ngày 21/11/2007, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Thông tư Liên tịch 26/2007/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM (gọi chung là Thông tư liên tịch số 26) sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM (gọi chung là Thông tư liên tịch số 17) ngày 09/6/2003 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) hoàn thành nhiệm vụ.

Mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung 28/11/2007

Theo Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành, tới đây các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao một đơn vị trực thuộc tổ chức việc mua sắm tài sản, hàng hóa và giao cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Dự thảo Nghị định về tư vấn pháp luật: Sửa đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động 28/11/2007

Ngày 6/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật (TVPL), đưa hoạt động TVPL vào thực tế với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho nhiều cá nhân, tổ chức trong xã hội. Tuy nhiên, do sự biến động của kinh tế - xã hội, một số qui định của Nghị định 65 bắt đầu bất cập so với thực tế, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung để tăng hiệu quả thực tiễn của hoạt động này.

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng khu chính trị-hành chính tại mỗi tỉnh, huyện, xã 27/11/2007

Theo Thông tư số 10/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng vừa ban hành, khu công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, huyện, xã sẽ được quy hoạch xây dựng theo hướng tập trung thành khu chính trị hành chính để khắc phục tình trạng phân tán, manh mún và phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hoá của địa phương; góp phần làm đẹp bộ mặt kiến trúc đô thị, nông thôn.

Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân hàng năm từ tháng 12/2007. 25/11/2007

Nhằm góp phần tăng cường công tác ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, vừa qua, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP (ngày 9/3/2007) về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ được tiến hành định kỳ hàng năm, bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2007.

Sửa đổi, bổ sung quy định về Chứng minh nhân dân 21/11/2007

Ngày 19/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 170/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân. Theo đó, tại mặt trước của Chứng minh nhân dân có sự thay đổi về kích cỡ của đường kính hình Quốc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 14 mm (quy định cũ là 1,9 cm) và ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân cỡ 20 x 30 mm (quy định cũ là 3 x 4 cm).