Để cấp dưới tham nhũng, lãng phí, người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm 29/10/2007

Theo Nghị định 157/2007/NĐ-CP ban hành ngày 27/10 của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Nhà nước sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu để cấp phó, cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý tham nhũng, lãng phí.

Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở 26/10/2007

Ngày 23/10/2007 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 22/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và hoà giải viên lao động. Theo đó, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở (sau đây gọi là Hội đồng) phải được thành lập trong các doanh nghiệp có Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời (sau đây gọi chung là Ban chấp hành CĐCS). Tại các doanh nghiệp này, đại diện của bên người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chủ động đề xuất với Ban chấp hành CĐCS về việc thành lập Hội đồng.

Quyết định ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương 24/10/2007

Ngày 22/10/2007, Bộ Tư pháp đã ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTP). Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 513/QĐ-BTP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự địa phương và Quyết định số 1883/QĐ-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bảng chấm điểm thi đua đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Phạm vi điều chỉnh của Luật Công chứng 24/10/2007

Luật Công chứng chỉ điều chỉnh hoạt động công chứng, bao gồm các vấn đề như: Phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới 23/10/2007

Ngày 15-10, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 17-CT/TƯ về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Một số nội dung cơ bản về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 18/10/2007

Nhằm bảo đảm tính thực thi của các quy định về thông báo việc kê biên tài sản và cung cấp thông tin về tài sản kê biên trong Pháp lệnh Thi hành án dân sự, Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự, ngày 09 tháng 10 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BTP hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 07/2007/TT-BTP). Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Miễn thủy lợi phí, giảm bớt gánh nặng cho người nông dân 18/10/2007

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều kiện để kinh doanh bất động sản 17/10/2007

Ngày 15/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS). Những quy định mới này sẽ đóng góp tích cực vào quá trình phát triển BĐS, điều tiết thị trường BĐS theo hướng minh bạch, công khai, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này.