Tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong toàn ngành Tòa án Quân sự Quân khu 4

26/08/2005
Để không ngừng nâng cao trình độ trong hoạt động tố tụng nói chung, công tác xét xử nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện tốt Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, ngành Tòa án Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong toàn ngành.