Bình Định: Thi hành án dân sự xong hơn 2000 việc.

26/08/2005
Các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng năm 2005. Từ ngày 1/10/2004 đến ngày 30/6/2005, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã tổ chức thi hành: 5.540 việc có điều kiện, trong đó thi hành xong hoàn toàn: 2.151 việc, đạt tỷ lệ 76% so với số việc đã có điều kiện giải quyết xong.