Lạng Sơn: Phổ biến pháp luật thông qua tủ sách pháp luật

15/11/2005
Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 40 sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và đơn vị trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xây dựng được tủ sách pháp luật tại trụ sở cơ quan, với số lượng đầu sách từ 30 đến 600 đầu sách pháp luật.