Gia Lai: Tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ Đoàn

15/11/2005
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT ngày 4/10/2005, vừa qua Sở Tư pháp và Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 35 cán bộ Đoàn chủ chốt tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê. Lớp tập huấn đã nghe 5 chuyên đề xung quanh các văn bản pháp luật như: Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Đất đai, Luật An toàn Giao thông; công tác xây dựng Đoàn, hội, công tác tổ chức, tập hợp thanh niên, kỹ năng tuyên truyền của cán bộ Đoàn;