Hà Nội: Kiện toàn bộ máy cơ quan thi hành án

15/11/2005
Vừa qua, khối Thi hành án dân sự thành phố đã rà soát về tổ chức của 15 đơn vị thi hành án trên địa bàn để kịp thời đề nghị bổ sung số lượng chấp hành viên hiện còn đang thiếu. Kết quả qua đợt rà soát, đã đề nghị Sở Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm 10 trưởng, phó thi hành án dân sự, bổ nhiệm 20 chấp hành viên cho toàn khối.